Úvodní stránka » Návštěvní řád

Provozní a návštěvní řád pro Adventure Golf Jihlava

 

Upozornění

v souvislosti s pronájmem plochy pro relaxační a ozdravný pohyb osob a hry Adventure Golf.

 

Pronajímatel, společnost MG- REAL, s. r. o., Havlíčkova 5457/24, 586 01 Jihlava, tímto upozorňuje kteroukoliv fyzickou, nebo právnickou osobu, která vstoupí do areálu, s právem využívat po dobu pronájmu hrací plochy Adventure Golfu na pozemcích p. č. 453/2, 453/1, 453/5 v k.ú. Jihlava, dále také jen areál, že předmětná plocha byla záměrně upravena pro relaxační a ozdravný pohyb osob, s řadou náročných terénních překážek a technických úprav areálu, s různými vyvýšeninami, terasami, dolíky, boulemi, písečnými pastmi nebo vodními jezírky. Všechny osoby pohybující se v předmětném areálu jsou povinny dbát zvýšené opatrnosti při pohybu areálem, zvláště pak zejména při překonávání terénních překážek a technických úprav areálu. Uživatelé, kteří s sebou vezmou do areálu osoby mladší 15 ti let, zajistí po celou dobu pobytu v areálu jejich nepřetržitý dohled. Pronajímatel tímto výslovně upozorňuje uživatele areálu, že veškerý pohyb v areálu, jakož i provozování hry Adventure Golf, pro který je areál upraven, je výlučně na vlastní nebezpečí uživatele areálu po dobu pronájmu.

Provozovatel upozorňuje uživatele, že areál je monitorován kamerovým systémem.  

 

 

 1. Každý návštěvník golfového hřiště je povinen seznámit se s provozním řádem a pravidly.
 2. Užívání hracích ploch je povolen pouze po úhradě nájmu na recepci.
 3. Na hrací ploše se nachází 18 jamek. Každá dráha má své pořadové číslo (1-18), které je umístěno na začátku každé dráhy. Hra začíná u dráhy číslo 1 a končí u dráhy číslo 18. Jednotlivé dráhy jsou propojeny přechodovou zónou, kterou tvoří kamenná dlažba, která Vás přivede k další dráze v pořadí.
 4. Dráhy jsou pokryty umělou trávou, po které je dovoleno chodit. Pohyb po drahách a přilehlých zónách je dovolen pouze v čisté obuvi.
 5. Dbejte, prosím, zvýšené pozornosti, při vstupu na horní hrací část a při jejím opouštění, a při hře u jezírek.
 6. Přístup na hrací plochu mají hráči ve věku od 10 let. Dětem do 10 let je vstup na hřiště umožněn pouze v doprovodu dospělé osoby. Rodiče plně odpovídají za své děti.
 7. Je přísně zakázáno pohybovat se mimo vyznačené dráhy (umělá tráva) a přechodová místa (kamenná dlažba).
 8. Každý hráč je povinen dbát zvýšené opatrnosti, aby při hře nedošlo k ohrožení ostatních hráčů.
 9. Pokud Vám spadne míček do jezírka, požádejte, prosím, obsluhu o nový míček.
 10. Na hřišti je zakázáno konzumovat jídlo, povoleno je konzumovat nápoje (plast) a to pouze ty, které byly zakoupeny v areálu. Dále pak přinášet sklo a jiné ostré a nebezpečné předměty.
 11. Pohyb po celém areálu minigolfu je na vlastní nebezpečí.
 12. Užívání je povoleno pouze v provozní době s dokladem o úhradě nájmu, který lze uhradit v recepci.
 13. Areál může být v určitých hodinách vyhrazen školám, společenským a sportovním organizacím. Po tuto dobu je areál pro veřejnost uzavřen. Při naplnění kapacity areálu nesmí provozovatel povolit vstup dalším návštěvníkům.
 14. Provozovatel je oprávněn provádět kontroly úhrady nájemného v areálu. Ve vlastním zájmu proto doklad uschovejte pro případnou kontrolu. Návštěvník, který nebude moci prokázat úhradu je povinen zaplatit vstupné a přirážku 200,-Kč.
 15. Zákaz vstupu platí i pro osoby pod vlivem alkoholu nebo drog.
 16. Vstup do areálu může být odepřen osobám, jejichž návštěva by mohla prokazatelně narušit pořádek, bezpečnost a čistotu areálu a jejichž chování je v rozporu s mravními a společenskými zásadami.
 17. Z prostoru areálu může být vykázán bez vrácení úhrady nájmu návštěvník, který přes napomenutí poruší ustanovení tohoto návštěvního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků areálu. V krajním případě, podle povahy přestupku, může správa areálu požádat o zakročení příslušné bezpečnostní orgány.
 18. Vstup se zvířaty je možný pouze se souhlasem provozovatele.
 19. Za ztrátu, nebo poškození zapůjčeného vybavení (hole) je účtován poplatek 500,- Kč.
 20. Všichni návštěvníci musí dbát o co největší čistotu, neobtěžovat svým jednáním a chováním ostatní návštěvníky a dbát o osobní bezpečnost.
 21. Za poranění a úrazy, které si návštěvník způsobí vlastní neopatrností nebo nedodržením tohoto návštěvního řádu, nenese provozovatel odpovědnost.
 22. Je zakázáno kouřit v prostorách areálu včetně travnatých ploch, brát s sebou na hřiště ostré předměty, zbraně, skleněné a jiné věci, které se mohou rozbít a tím způsobit zranění. Kouření v areálu je povoleno pouze v prostorách vyhrazených.
 23. Je zakázáno zavěšování se a lezení po zařízení hřiště (kamenné překážky, vodopád, palisády volné kameny atd.)

 

 

 

Provozovatel:

MG-REAL, s.r.o.                          

Havlíčkova 5457/24                   

Jihlava 586 01

IČ: 26909618

DIČ: CZ26909618

                                  

Adventure Golf Jihlava
U Skály 11, Jihlava
774 43 77 22